Όροι / Yποχρεώσεις

→ Γενικοί οροί ανάληψης μεταφοράς

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Direct Courier

Με την παράδοση των αντικειμένων για μεταφορά και επίδοση μέσω της  Direct Courier ο Αποστολέας  αποδέχεται τους όρους Σύμβασης Ταχυμεταφοράς που αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Κανείς από τους αντιπροσώπους, πράκτορες, υπαλλήλους της Direct Courier ή Αποστολέας  δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να καταργήσει τους όρους αυτής  της σύμβασης.


Άρθρο 1: Η Direct Courier αναλαμβάνει την μεταφορά και επίδοση των αντικειμένων σύμφωνα με τους κανονισμούς της, σε συνδυασμό και με τον τιμοκατάλογο της. Ο Αποστολέας έχει το δικαίωμα να ζητήσει τους κανονισμούς και τον τιμοκατάλογο της εταιρείας. Τα κείμενα αυτά θεωρούνται γνωστά και αποδεκτά από τον αποστολέα.


Άρθρο 2: Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Direct Courier είναι έγγραφο ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ. Ο Αποστολέας δηλώνει επίσης ότι είναι κύριος νομεύς, νόμιμος κάτοχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτούς, των αντικειμένων που παραδόθηκαν για μεταφορά και επίδοση, καθώς επίσης ότι αποδέχεται τους όρους και κανονισμούς της Direct Courier για τον εαυτό του, και ως εντολοδόχος του κυρίου, νομέας ή νόμιμου κατόχου των αντικειμένων.


Άρθρο 3: Ο Αποστολέας εγγυάται ότι
α) τα αντικείμενα είναι σωστά συσκευασμένα έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά τους. Εάν το περιεχόμενο πάθει ζημιά κατά τη μεταφορά γιατί η συσκευασία ήταν κακή, αυτό απαλλάσσει την Direct Courier από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης τους.
β) Τα υπό μεταφορά αντικείμενα περιγράφονται σωστά  στην ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.
γ) Τα στοιχεία και οι διευθύνσεις του αποστολέα και του παραλήπτη είναι πλήρη και σωστά συμπληρωμένα τόσο στην ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ όσο και πάνω στα αντικείμενα. 


Άρθρο 4: Direct Courier δεν αναλαμβάνει για μεταφορά και επίδοση αντικείμενα που περιέχουν οποιεσδήποτε από τις παραπάνω απαγορευμένες ύλες, ουσίες κ.α..
α) Εκρηκτικές ύλες,
β) Συμπιεσμένα αέρια,
γ) Εύφλεκτα υλικά,
δ) Διαβρωτικές ουσίες,
ε) Δηλητήρια,
στ) Ραδιενεργά υλικά,
ζ) Ναρκωτικά,
η) άλλα υλικά ή ουσίες που η μεταφορά τους απαγορεύεται από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία τις Διεθνείς Συμβάσεις και τους κανονισμούς της Ι.Α.Τ.Α.

Επίσης η Direct Courier δεν παραλαμβάνει για μεταφορά και επίδοση
α) Ζώντα ζώα,
β) Υλικά ασέμνου περιεχομένου,
γ) Χρήματα αυτούσια ή άλλες χρηματικές αξίες (π.χ. επιταγές γραμμάτια κ.λ.π.), χρυσό, ασήμι, κατεργασμένο ή μη και γενικότερα τιμαλφή αντικείμενα, κοσμήματα, πολύτιμους λίθους, πίνακες ζωγραφικής,
δ) αντικείμενα που, από την φύση ή συσκευασία τους, μπορούν να βλάψουν άλλα αντικείμενα, το προσωπικό ή τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται.
Ο Αποστολέας φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τις ζημιές που μπορούν να προκληθούν για τη μεταφορά τέτοιων αντικειμένων.


Άρθρο 5: Η Direct Courier έχει το δικαίωμα αλλά και όχι την υποχρέωση, να ελέγξει ή ακόμα να ανοίξει το αντικείμενο που παραλαμβάνει για μεταφορά και αν διαπιστώσει ότι περιέχει απαγορευμένες ύλες (άρθρο 4) μπορεί να αρνηθεί τη μεταφορά τους.


Άρθρο 6: Ένα για κάποιο λόγο η επίδοση των αντικειμένων στον παραλήπτη είναι αδύνατη, τότε τα αντικείμενα επιστρέφονται στον Αποστολέα εντός (3) εβδομάδων από την ημερομηνία παράδοσής τους στην Direct Courier έναντι τέλους επιστροφή που είναι ίσο με το τέλος αποστολής. Τα αντικείμενα που κατά την επιστροφή τους για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να επιδοθούν στον Αποστολέα παραμένουν για (6) μήνες στα γραφεία της Direct Courier .


Άρθρο 7: Εάν τα αντικείμενα ή μέρος αυτών απολεσθούν ή υποστούν ζημιά ή το περιεχόμενο τους ολόκληρο ή μέρος του χαθεί ο Αποστολέας δικαιούται αποζημίωση η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια:
α) Για αποζημιώσεις δεμάτων ή αντικειμένων το ποσό των 220,00€ ανά αποστολή και
β) Για αποζημιώσεις φακέλων με έγγραφα, το ποσό των 49,35€ ανά αποστολή.

Ο μέχρι των ανωτέρω ποσών υπολογισμός της καταβλητέας αποζημίωσης γίνεται βάση της  μικρότερης αξίας του αντικειμένου όπως αυτή προκύπτει από το τιμολόγιο αγοράς του. Σε καμία  περίπτωση η αποζημίωση που καταβάλλει η Direct Courier δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια  σε κάθε περίπτωση τα κατώτερα ποσά της αποζημίωσης και ο χρόνος αξίωσης αυτής ορίζεται από την υπουργική απόφαση 29030/2000 όπως ισχύει


Άρθρο 8: Για αποστολές αντικειμένων με αξία μεγαλύτερη των 220,00€ ανά αποστολή, o αποστολέας είναι δυνατόν να ζητήσει πρόσθετη ασφάλιση από ασφαλιστική εταιρεία, μέσω της Direct Courier.Στην προηγούμενη περίπτωση το κόστος της πρόσθετης ασφάλισης βαρύνει τον Αποστολέα.


Άρθρο 9: Η Direct Courier παρέχει την δυνατότητα η χρέωση της αποστολής των αντικειμένων να γίνει στον παραλήπτη και η είσπραξη του ποσού να γίνει κατά την επίδοση τους. Σε περίπτωση που ο Παραλήπτης αρνηθεί την καταβολή του ποσού, για οποιοδήποτε λόγο, την υποχρέωση εξόφλησής του έχει ο Αποστολέας και η Direct Courier έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επίδοση των αντικειμένων έως του να εισπραχθούν τα ποσά αποστολής και τα λοιπά έξοδα.


Άρθρο 10: Η απαίτηση για καταβολή αποζημίωσης αντικειμένου που απωλέσθηκε η υπέστη ζημία ή το περιεχόμενο του, ολόκληρο ή μέρος χάθηκε ή υπέστη ζημία υποβάλλεται γραπτώς στην Direct Courier μέσα σε 6 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης του για μεταφορά, αλλιώς κάθε σχετικό δικαίωμα παραγράφεται.


Άρθρο 11: Η Direct Courier δεν φέρει καμία αποζημίωση στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Για απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από λάθος η παράλειψή του με Αποστολέα ή του Παραλήπτη (π.χ. κακή συσκευασία, εσφαλμένη διεύθυνση)
β) Για απώλεια ή ζημιά που οφείλεται στη φύση του αντικειμένου γ) Για απώλεια ή αντικειμένων που η μεταφορά τους μέσω της Direct Courier απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 4 των παρόντων όρων
δ) για αποθετική ζημία και διαφυγόντα κέρδη ( π.χ. απώλεια χρόνου, τόκου, αύξηση εξόδων κ.α.)
ε) Για απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε αργοπορίες ή άλλες καθυστερήσεις των μεταφορικών μέσων, που δεν ανήκουν στην Direct Courier (π.χ. λόγω ατυχημάτων κακών καιρικών συνθηκών, απεργιών, καθυστερήσεων και δημοσίων μέσων μεταφοράς)
στ) Για απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε ανωτέρα βία και προκαλούνται από γεγονότα που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή είναι εκτός ελέγχου της Direct Courier (έκτακτη ανάγκη, πυρκαγιά κ.α.).  


Άρθρο 12: Για την ορθή εξυπηρέτηση των πελατών (χρηστών) και την επίλυση τυχόν διαφορών  η Direct Courier έχει συστήσει Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Για πληροφορίες οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Direct Courier 


Άρθρο 13: Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Αποστολέα και της Direct Courier καταβάλλει σε πρώτη φάση προσπάθεια επίλυσής της με διαπραγματεύσεις. Εάν η διαφορά δεν επιλυθεί αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

 


 

 

DIRECT COURIER SERVICES
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 83-18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. 210 9923900 - Fax 210 9924410 - email: directcourier@directcourier.gr

design by specs.gr